Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Harta Sepencarian, Lindungi Hartanah dengan Kaveat
email to someone printer friendly

Soalan:

Saya dan suami telah bercerai melalui persetujuan bersama. Kami telah membeli sebidang tanah di Ulu Yam semasa masih berkahwin. Saya kini dalam proses memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Kemusykilan saya ialah mengenai pembahagian sebidang tanah tersebut. Tanah itu didaftarkan di atas nama bekas suami, tetapi saya yang membayar wang pendahuluan semasa kami membeli tanah tersebut. Saya mendengar ura-ura bahawa bekas suami ingin menjual tanah tersebut tapi dia memang tak ada beritahu saya. Saya takut dia akan jual tanpa memaklumkan pada saya. Saya ni ada hak jugakan? Adakah patut tanah itu dikira sebagai sebahagian harta sepencarian walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami? Jika, tanah tersebut adalah harta sepencarian, bagaimanakah saya boleh melindungi hak saya ke atas tanah tersebut?

Pn. Kalsom Omar
Shah Alam

Jawapan:

Harta sepencarian adalah suatu harta sama ada harta alih atau harta tidak alih yang diperoleh bersama oleh suami isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama ketika perkahwinan mereka masih berjalan dan berlangsung.

Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilai semasa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama suami isteri. Tuntutan biasanya difailkan apabila membabitkan sumbangan salah satu pihak sama ada secara langsung atau tak langsung.

Dari segi undang-undang syariah berkenaan harta sepencarian, seksyen 122 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak, atau apabila membuat suatu perintah perceraian, untuk memerintah supaya aset hasil usaha bersama dibahagikan antara suami isteri, atau aset itu dijual dan  hasilnya dibahagikan antara suami isteri.

Seksyen 122 (2) menyatakan bahawa mahkamah hendaklah mengambil perhatian mengenai:
a) Takat sumbangan yang dibuat setiap pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja untuk memperoleh aset itu,
b)  Hutang oleh salah satu pihak yang telah diambil bagi manfaat bersama,
c)  Keperluan anak yang belum dewasa.

Puan ada menyatakan bahawa puan telah membayar wang pendahuluan semasa urusan jual beli tanah tersebut. Maka, tanah itu dianggap sebagai harta sepencarian dan Puan mempunyai hak ke atas hartanah tersebut walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami.

Mengenai cara untuk melindungi hak puan ke atas hartanah tersebut; walaupun bekas suami merupakan pemilik berdaftar, namun puan masih boleh melindungi hak puan ke atas tanah dengan memasukkan kaveat ke geran tanah.

Permohonan memasukkan kaveat boleh dilakukan walaupun proses perceraian masih berjalan dan mahkamah syariah belum memberi perintah mengenai status tanah yang dituntut itu. Puan boleh memasukkan kaveat dengan alasan tanah tersebut dituntut melalui kes perceraian.

Sebaliknya, sekiranya proses perceraian telah selesai dan mahkamah memerintahkan bahawa hartanah tersebut hendaklah dipindah milik kepada puan, maka puan boleh memasukkan kaveat berdasarkan perintah mahkamah. Satu salinan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah harus dilampirkan.

Kaveat adalah pendaftaran hak, di mana hak tersebut akan tertera di atas geran tanah. Ia satu cara yang telah diperuntukkan bagi melindungi hak individu dan berperanan sebagai memberi amaran kepada sesiapa yang mahu memiliki hartanah tersebut, bahawa terdapat hak yang perlu diambil kira. Apabila satu kaveat telah didaftarkan, pemilik berdaftar hartanah tidak boleh membuat sebarang jual beli atau mengadai hartanah kepada sesiapa sehingga kaveat tersebut dimansuhkan.

Seksyen 322 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa sesiapa yang mempunyai kepentingan yang boleh memasukkan suatu kaveat persendirian ke atas hartanah tersebut untuk melindungi kepentingan mereka.

Borang yang perlu diisi ialah Borang 19B dan borang tersebut harus dilampirkan bersama Akuan Bersumpah untuk didaftarkan di Pejabat Tanah yang berkenaan. Bagi memastikan puan ke Pejabat Tanah yang betul, sila rujuk geran tanah tersebut. Permohonan mesti disokong dengan alasan yang kukuh iaitu puan mesti membuktikan bahawa puan mempunyai kepentingan untuk memasukkan kaveat (caveatable interest).

Lazimnya, dalam sesuatu perjanjian jual beli hartanah, satu carian akan dilakukan oleh pembeli ke atas geran hartanah bagi memastikan kesahihan pemilikan hartanah, dilakukan di Pejabat Tanah. Urusan jual beli tidak akan berterusan sekiranya terdapat halangan bagi pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut.
Oleh itu, bekas suami puan tidak akan dapat membuat apa-apa urusan jual beli sebelum penyelesaian kes harta sepencarian di Mahkamah. Setelah kaveat didaftarkan, sesiapa yang ingin membeli tanah tersebut akan dimaklumkan mengenai hak puan. Sesuatu jual beli atau apa-apa prosedur tidak boleh diteruskan sekiranya terdapat halangan menjual hartanah tersebut. Oleh itu, hak puan adalah terpelihara.

Perlu diambil perhatian bahawa kaveat yang didaftar hanya berkuatkuasa selama enam tahun dari tarikh pendaftaran. Setelah kaveat luput tempohnya, puan haruslah memohon kemasukan semula kaveat dengan membuat satu permohonan baru. Proses ini boleh dilakukan setiap enam tahun sekali tanpa had kecuali jika bekas suami puan sebagai pemilik berdaftar mengambil tindakan mahkamah untuk mengeluarkan kaveat. Oleh itu, selepas tempoh enam tahun sekiranya kaveat tersebut tidak dilanjutkan, maka kaveat tersebut akan luput secara automatik.

Manakala, mengenai tempoh masa untuk membuat tuntutan, mengikut hukum syarak, pada dasarnya tiada had waktu yang tertentu untuk seseorang membuat tuntutan kerana hak tetap hak dan ia tidak boleh dilupuskan oleh tempoh masa, tetapi seeloknya-eloknya tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh masa yang munasabah.

Bagi mendapatkan kepastian dan makluman lanjut mengenai prosedur pendaftaran, puan dinasihati agar menghubungi Pejabat Tanah berkaitan. Diharap informasi dan penjelasan yang diberikan dapat membantu puan.

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap