Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Memorandum: Perbandingan Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 1984
email to someone printer friendly

Memorandum: Perbandingan Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 1984

PerkaraSebabSyor
1. Tafsiran

Seksyen 2

"Hukum Syarak" ertinya Hukum Syarak mengikut Mazhab Shafie atau mengikut mana-mana satu mazhab Maliki, Hanafi atau Hambali.

(Sila rujuk kepada mukasurat 2 Ulasan & Syor SIS)
Penekanan semula kepada Mazhab Shafie akan menyebabkan kesempitan dari segi tafsiran. Di Malaysia, Akta dan amalan yang ada kini tidak hanya menurut kepada Mazhab Shafie. Sebagai contoh:

1. dasar perceraian fasakh adalah berdasarkan Mazhab Maliki;

2. keperluan umur minima (16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi lelaki bagi Akta Keluarga Islam di Wilayah Persekutuan) untuk berkahwin adalah mendorong kepada Mazhab Hanafi);

3. pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan wang adalah berdasarkan Mazhab Hanafi (Mazhab Shafie mesti menggunakan beras atau makanan asas).

Ini bermakna bahawa Malaysia menerima  pakai pendirian mazhab yang lain selagi ia tidak menyimpang dari akidah. Penekanan semula kepada mazhab Shafie sahaja akan menyekat perkembangan syariah dan perundangan di negara kita.

Tafsiran sedia ada telahpun menyatakan Hukum Syarak sebagai mana-mana mazhab yang diiktiraf. Cadangan kami untuk merujuk kepada prinsip maslahah akan menjelaskan asas mengenai penerimaan kaedah yang terbaik.

Adalah diterima sebagai kaedah syariah (siyasah shar'iyyah) bahawa Mahkamah Syariah boleh merujuk kepada 4 Mazhab yang utama dan menerima pakai prinsip yang terbaik berdasarkan maslahah (kepentingan awam).

Tafsiran Hukum Syarak di Seksyen 2 dipinda:

'Hukum Syarak' ertinya mana-mana mazhab yang diiktiraf dengan mengikut kaedah yang terbaik berpandukan prinsip maslahah.
2. Ta'liq lain

Tiada penjelasan di dalam akta mengenai ta'liq lain walaupun ia dinyatakan dalam Seksyen 22.

(Sila rujuk kepada mukasurat 4 dan 7-8 Ulasan & Syor SIS)
Undang-undang haruslah menerima pakai dan mengiktiraf apa-apa perjanjian ta'liq lain yang dipersetujui oleh pasangan. Surah al-Maidah 5:1 'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu'. Surah al-Isra' 17:34 'Sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggungan jawabnya'.

Hadith Rasulullah (saw) yang diriwayatkan oleh Uqba b. Amir (r.a.), 'Syarat yang paling patut dipenuhi olehmu ialah yang menjadikan persetubuhan (dengan isterimu) halal (untukmu)'. Hadis ini menunjukkan penerimaan syarat perkahwinan. Keingkaran syarat perjanjian haruslah boleh digunakan dan diterima oleh Mahkamah kerana pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut faham mengenai syarat perjanjian. Paksaan tidak wujud .

Kami juga ingin menyarankan agar Mahkamah Syariah dan kerajaan mengiktiraf hak seorang wanita untuk meletakkan syarat melarang suami untuk berpoligami selagi wujud perkahwinan. Syarat ini adalah tidak melanggar hukum syarak. Suami arif mengenai syarat ini sebelum berkahwin dan telah bersetuju tanpa paksaan. Isteri tidak melarang suami berkahwin lagi (dibolehkan oleh hukum syarak) tetapi isteri tidak mahu berada di dalam perkahwinan berpoligami. Jika bakal suami tidak bersetuju dia bolehlah menolak syarat itu sebelum akad nikah dan terpulanglah kepada pihak perempuan itu pula sama ada masih hendak berkahwin dengan lelaki tersebut.

Oleh itu jika suami telah bersetuju, persetujuannya hendaklah diiktiraf oleh Mahkamah (seperti yang dituntut oleh surah al-Maidah dan surah al-Isra').

Terdapat hadis Rasulullah yang tidak membenarkan Saidina Ali untuk berkahwin lain 'melainkan jika Ali menceraikan anak perempuanku (Fatimah), kerana anakku itu sebahagian daripadaku, dan apa yang menyedihkan dan menggusarkannya menyedihkan dan menggusarkanku juga, dan apa-apa kesusahan yang menimpanya juga dirasakan olehku.' (Sunan Ibn Majah)

Perjanjian yang melarang suami berpoligami dan hak isteri membantah dan menuntut cerai telah dipraktikkan oleh cicit Rasulullah (cucu kepada Fatimah dan Ali, anak kepada Husayn) yang bernama Sukayna.

Perjanjian berbentuk ini adalah juga dibenarkan oleh Mazhab Hanbali dan diterimapakai di beberapa Negara Islam lain, termasuk mereka yang bukan pengikut Mazhab Hanbali.

Dipraktikkan di Mesir, Jordan, Lebanon, Maghribi, Sudan - mengakui hak isteri bagi mensyaratkan haknya untuk bercerai sekiranya suami berkahwin lagi.

Kebebasan untuk menetapkan syarat tambahan dibenarkan di Yemen, Syria dan Arab Saudi.

Dimasukkan tafsiran 'ta'liq lain' dalam Seksyen 2: “Ta’liq lain” ertinya syarat-syarat atau terma-terma tambahan yang dipersetujui atas pilihan pihak-pihak yang berkahwin itu.
3. Harta Sepencarian

a. Sek 23(10)(b)
memperuntukkan bahawa di dalam permohonan perkahwinan poligami, Mahkamah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan untuk memerintahkan apa-apa aset di dalam perkahwinan dibahagi antara mereka atau dijual dan hasil jualan itu dibahagikan. (Sila rujuk kepada mukasurat 12-14 Ulasan & Syor SIS)

b. Sek 122 Bahasa yang digunakan dalam pembahagian harta sepencarian ialah bahasa yang tidak mengira jantina (gender neutral language), iaitu mana-mana “pihak” dalam perkahwinan dan tidak disebut pihak “isteri’ atau pihak “suami”. (Sila rujuk kepada mukasurat 27-29 Ulasan & Syor SIS)

c. Seksyen 106 dan Seksyen 108
Dalam seksyen ini pula, peruntukan telah dipinda bagi membolehkan juga Mahkamah membatalkan atau menahan /menegah perpindahan harta oleh pihak isteri.
(Sila rujuk kepada mukasurat 40-42 Ulasan & Syor SIS)
Adalah menjadi tanggungjawab suami untuk menyara kehidupan isteri dan keluarga, dan bukan tanggungjawab isteri untuk menyara kehidupan suaminya. Tidak adil kini apabila tanggungjawab tradisional lelaki ini dikurangkan tetapi ditambah dengan hak moden (hak sama rata ke atas harta yang diperolehi oleh isteri). Menurut undang-undang tradisional, wanita Islam berhak secara mutlak ke atas hartanya dan mempunyai hak untuk ditanggung oleh suami. Suami tidak berhak untuk menuntut nafkah dari isteri dan tiada hak ke atas harta isterinya. Tujuan asal konsep harta sepencarian dan upah dalam undang-undang adat Melayu adalah untuk melindungi kepentingan isteri. Konsep pemberian harta sepencarian bukan sahaja hanya adat orang Melayu tetapi terdapat:
a: Surah An-Nisa 4:32 “orang lelaki beroleh bahagian dari usahanya dan orang perempuan beroleh bahagian dari usahanya juga”.
b: Di situasi dimana isteri ada membuat sumbangan


Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap